معرفی موسسه

موسسه اقدام برای کاهش آلام بشر (AHS)، سازمانی مردم‌نهاد با مجوز رسمی از وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی ایران و اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی است که فعالیت رسمی خود را از سال 1399/2020 با هدف شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی آغاز کرده است. این سازمان پروژه‌هایی را در حوزه‌ آموزش، معیشت پایدار و توسعه‌ کسب و کارهای نو، سلامت خانواده (در شرایط اضطراری و غیر اضطراری) و توسعه فردی جامعه هدف، طراحی و اجرا می‌کند. موسسه اقدام برای کاهش آلام سابقه اجرای پروژه‌های مختلف توان‌افزایی، آموزشی و معیشتی جهت رفع نیازهای افراد آسیب‌پذیر در مناطق مختلف استان‌ تهران و استان‌هایی نظیر خراسان جنوبی در کارنامه خود دارد.

همچنین این موسسه دارای مجوز فعالیت در استان‌های البرز، قم، کرمان و هرمزگان بوده که در حال حاضر در مرحله نیازسنجی و نگارش طرح‌های پیشنهادی می‌باشد

حوزه فعالیت های آلام

اَهـــداف

شناسـایی ریشــه‌ها و عوامل پیدایش رنج‌های بشر و برنامــه‌ریــزی جهت کاهــشِ آسیـــب‌ها، بـهبــودِ کیفیت زندگــی فــردی و حفظ سرمایه‌های ملـــی و بین‌المــللی و واگـــذاری آنــــها به آیندگــــان

برنـامــه ها

  • تنظـیم پـروژه های اجرایی با اسـتـفاده از دسـتورالعمل های اهدافِ توســعه پایدار
  • کاهــش آســیب های اجتماعی در میان اقشــار آسیب پذیر و ارائه خدمات به آنـان
  • فرهــنگ ســـازی به منظـور پیشــگیری و مشـــاوره به افــراد آســـیب پذیر
  • توانمــند ســـازی جامـعه هــدف
  • اجــرای برنامــه های بهداشـــت و سـلامـت
  • مأموریـت

    کاهـــش آلام بشــری​

    پیمایش به بالا